top of page

PRIVACY VERKLARING

Livelings, gevestigd op Putstraat 94, 6131HN Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: welkom@livelings.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Livelings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Telefoon nummer

  • Adres
     

HET BEWAREN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Ik verwerk je persoonsgegevens om tijdens en na opdrachten over die opdrachten met je te communiceren over de voortgang en om het eindresultaat op te leveren. Tevens kan ik ze gebruiken om naderhand een factuur op te stellen en te versturen. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je mij hebt ingehuurd.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE IK GEBRUIK

Livelings gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@livelings.nl.

Ik wijs je er verder op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via welkom@livelings.nl

bottom of page